Giao Bàn Gỗ Nguyên Tấm Me Tây 2,9m x 90 cho khách hàng Đà Nẵng